Loading...

Aktualizované 3.12.2023 – 18:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


ADVENTNÉ  AKTIVITY  PRE  DETI

ADVENTNÁ AKTIVITA_priloha_od 1.12_plus_rodinna liturgia

OZNAMY   4.12.2023 – 10.12.2023

  • V piatok bude kancelária zatvorená, nakoľko je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia PM a večer budeme sláviť sv. omše aj na filiálkach.
  • Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do farského kostola na ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše. Na roráty pozývame hlavne žiakov a študentov.
  • V sakristii si môžete zakúpiť oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€.
  • Starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na prvé piatky, ponúkame sviatosť zmierenia pred Vianocami a to v piatok, 15.12.2023 od 8:00 hodiny. V sakristii kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami do stredy 13.12.2023. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt Štúdie návrhu obnovy Kalvárie v Humennom

V auguste sme zadali firme R-PROJEKT v Humennom objednávku na „Štúdiu návrhu obnovy Kalvárie v Humennom“, ktorá má obsahovať riešenie nového prístrešku pred kostol na Kalvárii, revitalizáciu drevín a osvetlenie Kalvárie. Na túto štúdiu boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja. Štúdia nám bola odovzdaná v mesiaci november, kedy prebehla aj úhrada za túto zákazku. V budúcnosti chceme priestor Kalvárie v Humennom práve podľa tejto štúdie aj obnovovať.


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.