Loading...

Aktualizované 31.01.2023 – 8:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   30.1.2023 – 5.2.2023

  • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete.  Večer po sv. omši bude adorácia do 20:00 hod.
  • V piatok je ľubovoľná spomienka na Blažeja. Pri svätých omšiach budeme požehnávať hrdlá. Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod. Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
  • Sviatosť zmierenia počas prvopiatkového týždňa budeme vysluhovať ako zvyčajne.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v sobotu (4.2.) o 10:00 hod. a v nedeľu (5.2.) o 16:00 hod. v rekolekčnej miestnosti. Stačí prísť na jedno z týchto stretnutí.
  • HE: V poslednom čase sa množia prípady rôznych incidentov v kostole, keď niektorí vchádzajú do kostola s úmyslom žobrať peniaze. Máme skúsenosti, že keď ich chceme vykázať vonku z kostola, sú agresívni a vulgárni. Ak ich vykážeme z hlavného vchodu, obídu kostol a prídu buď z dvora cez chodby, alebo z ulice Kudlovská. Minulú nedeľu sme dokonca odhalili aj krádež pokladničky z chodby. Preto musíme prijať opatrenia, ktoré verím že budú k náprave terajšieho stavu. Včera sme nainštalovali 2 kovové pokladničky – jedna je na stojane pod chórom, druhá je v chodbe na stole. Do týchto pokladničiek dávajte peniaze na Katolícke noviny, farský bulletin a iné tlačoviny. Čo sa týka incidentov, sme nútení zatvoriť všetky vchody do kostola (z dvora, z Kudlovskej ulice aj bočný vchod, nakoľko na niektorých sv. omšiach nemáme toľko kurátorov, aby boli všade) a otvorený bude iba hlavný vchod do kostola, ako to bolo počas pandémie. Tam budú kurátori, ktorí budú dozerať na poriadok v kostole.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt opravy fasády Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých

V júli a auguste sme ukončili realizáciu projektu opravy Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých v Humennom, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou bolo:

  • Sanácia a oprava fasády Kláštora františkánov, ktorá vykazovala silné poškodenie
  • Sanácia a oprava fasády Kostola Všetkých svätých, ktorá bola vo veľmi zlom stave pre riasy, ktoré poškodzovali povrch fasády

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.