Loading...

Aktualizované  22.5.2022 – 18:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    23.5.2022 – 29.5.2022

  • HE: Počas mája budú Loretánske litánie o 17:45 hod. a v pracovných dňoch aj o 11:45 hod.
  • Prvé tri dni tohto týždňa sú tzv. „prosebnými dňami“. Záväzný je jeden deň a ich obsahom je modlitba za úrodu.
  • Prijímame úmysly svätých omší na druhý polrok 2022 (max. 2 úmysly na osobu). Úmysly zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach prijímame po svätých omšiach.
  • Vo štvrtok (26.05.) je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána s povinnou účasťou na celej svätej omši. Prosím všimnite si rozpis svätých omší. Kancelária bude zatvorená!!!
  • V piatok (27.05.) začína Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modliť vždy pred večernou sv. omšou o 17:30. V rámci bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti birmovania budú mať birmovanci sv. omše v stredu, štvrtok a piatok a po nich bude nácvik, resp. vo štvrtok aj sviatosť zmierenia. Účasť všetkých birmovancov je nutná.
  • Na budúcu nedeľu (29.05.) bude v našom farskom kostole vysluhovaná sviatosť birmovania pri sv. omši o 9:00 hod. Z tohto dôvodu bude tretia sv. omša začínať až o 11:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu (29.05.) bude v Gruzovciach odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 10:30 hod. Spovedanie pred odpustom bude vo štvrtok od 17:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu (29.05.) bude zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu (04.06.) sa zúčastníme celodiecézneho večeradla v Obišovciach, kde máme ako dekanát službu. Záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť, nech sa prihlásia v sakristii farského kostola čím skôr, aby sme vedeli objednať autobus.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.