MANUÁL PRE SNÚBENCOV

01-Manuál pre snúbencov

Dátum Hodina
začiatku
      Miesto Spôsob kurzu
na r. 2023 už máme všetkých snúbencov, ktorí budú mať sobáš v našom kostole pripravených.

Prosíme snúbencov, aby svoje rozhodnutie absolvovať snúbeneckú prípravu oznámili telefonicky v úradných hodinách, alebo emailom na príslušnom farskom úrade.

KONTAKTY:
Rím.kat. farský úrad Humenné – Všetkých svätých    = 0948 609 494   (humenne@rimkat.sk)
Rím.kat. farský úrad Humenné – sídl. III.                    = 057/ 7723 701

Rím.kat. farský úrad Humenné – Pod Sokolejom       = 057/ 7722 329
Rím.kat. farský úrad Snina + Kamenica n/C. + Belá n/C.  =  dubjak.jan@gmail.com

2 víkendy

kurz je v piatok večer na cca 2 hodiny a v sobotu doobeda na cca 3 hodiny, 2 víkendy za sebou tvoria jeden kurz. 

skrátený víkendový kurz

kurz je v piatok večer na cca 2 hodiny a v sobotu celý deň. 

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed. Občerstvenie bude zabezpečené. 

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu.  Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas  kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

 

O Vašom úmysle nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 9 mesiacov vopred.   V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas, resp. nemusí Vám vyhovovať termín posledných sobášnych náuk (kvôli práci, škole).
1.    Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte miesto, resp. stornujete sobáš, okamžite nám to „osobne“ oznámte.
2.    Spísať sobášnu zápisnicu = najneskôr 1 mesiac pred sobášom.
(Konkrétny dátum a čas dohodnete v kancelárii)              
K tomu budete potrebovať tieto doklady:
 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré (vzhľadom k dátumu kedy ich prinesiete na farský úrad). Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, doniesť rodný list.
 • V prípade, že máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
 • Občianske preukazy
 • Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, presná adresa, rodné číslo, dátum platnosti OP). U cudzinca údaje z pasu: (meno, priezvisko, presná adresa, dátum narodenia a dátum platnosti pasu). Svedok môže byť aj neveriaci.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
 • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodnete na termíne spísania zápisnice, kedy je potrebné zaplatiť aj režijný poplatok v kancelárii farského úradu.

 3.    Najneskôr 1 mesiac pred sobášom spoločne zájsť na štátnu matriku (v mieste uzatvárania sobáša), kde vyplníte štátnu zápisnicu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.  K jej napísaniu budete potrebovať svoje občianske preukazy a rodné listy. Zápisnicu potom prinesiete na farský úrad.

 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť o 3 dni (utorok) po sobáši (1 z manželov s OP), alebo po vzájomnej dohode s matrikou.
 • Bližšie info: www.humenne.sk/Obcan/Ako-vybavit/Matrika/Uzavretie-manzelstva
4.    Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 9 stretnutí (cca 60-90 minút týždenne). Preto sa treba nahlásiť najmenej 9 mesiacov pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.
5.     V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade.

POZOR ! ! !
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

Je prameňom milosti, zväzok lásky a prostriedok posväcovania sa muža a ženy, ktorí sa rozhodli žiť vo vernosti, nerozlučiteľnosti, a taktiež za účelom plodenia a výchovy detí.

Pred uzatvorením tejto siedmej sviatosti je potrebná dokonalá, už vzdialená príprava, a to v rodine. Zároveň tu patrí aj patričná katechéza zo strany Cirkvi, a to či už školská, farská, alebo liturgická – homília, tematická kázeň, náuky.

Určitý čas pred sviatostným spojením muža a ženy Cirkev ponúka aj obrad zasnúbenia. Ide tu o svedectvo, že prišli k väčšej istote vo svojom vzťahu a uvažujú o celoživotnom spoločenstve. Je tu čas na intenzívnu modlitbu za seba navzájom a za budúcu rodinu. Klásť si otázky a snažiť sa na ne odpovedať a hľadať spôsob spoločnej odpovede. Uvedomiť si, že vzťah je dar, a tak treba oň prosiť. Hlavne netreba zabúdať, že tu ide o zrieknutie sa svojich vlastných túžob a prianí pre dobro spoločné.

Z manželstva pramenia aj povinnosti, a to výchova detí, pomoc a úcta k partnerovi a vytrvalosť vo vernosti jeden k druhému. Spojením vo sviatosti manželstva sa muž a žena stávajú jedno. Puto je tak silné, že nik a nič ho nemôže zničiť.

Z manželstva pramení aj ochota prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich vo viere, aby rástli v plnosti tak ľudského, ako aj kresťanského života. Požehnanie Cirkvi pri spájaní dvoch životov ich posilňuje silou Ducha Svätého, aby vytrvali v láske a vernosti a boli si navzájom oporou.