Povaha a úloha: Cieľom FPR je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti; má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť; FPR spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.

Zloženie: FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich; do FPR má byť zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej služby aspoň jedna osoba; je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev.

Odborné komisie: FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto komisiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúsenosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR.

Neustála formácia členov: Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

Členovia Farskej pastoračnej rady:

FEŇOVÁ Katarína
MOCÁK Jozef
GAJOVSKÝ Ján
LICHMANOVÁ Katarína
DŽUJKO Ján
KARPIEL Róbert
POTOCKÝ Andrej
VESELSKÝ Peter, SDB
Sr. KAPKOVÁ Daniela, FMA
GUĽKOVÁ Marta
ĽUBIŠČÁK Drahoš
KUŽMA Maroš
MELNÍKOVÁ Jana
BUDZ Ján