Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu(FER), ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa.
(kán. 537)

Členovia Farskej ekonomickej rady:

SCHINOVÁ Mária
MACKO Milan
ONDARKO František
SIVČO Andrej
DŽUGAN Ján

Úlohy farskej ekonomickej rady:

  1. Pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí cenný alebo kultúrny majetok farnosti.
  2. Prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3). Na konci roka farár za pomoci FER zostaví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2.8°).
  3. Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.
  4. Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).
  5. Členovia FER spočítavajú a evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odoslanie.
  6. Dohodne s farárom výšku úhrady cestovných nákladov a tiež spolu s ním stanoví ciele, na ktoré budú použité zbierky (ofery), ktoré tvoria súčasť príjmu farnosti.
  7. FER odsúhlasuje finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti.
  8. Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivitám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbierok pre účely farnosti.
  9. Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku.
  10. FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť do účtovnej dokumentácie. Výsledok hospodárenia vo farnosti jej každoročne predkladá farár (kán. 1287 § 2).

Všetci členovia Farskej ekonomickej rady zložili sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom.