Na začiatku septembra pre nový školský rok. Nahlásiť sa môžu tí, ktorí majú trvalý pobyt vo farnosti Všetkých svätých. Prihláška na birmovku je v kancelárii, sakristii, a na tejto webstránke.
Ak chcete prijať sviatosť birmovania u nás, ale máte trvalé bydlisko v inej farnosti (mimo Humenného), je potrebné priniesť súhlas od svojho vlastného farára.

Ukončená ZDŠ, teda 1. ročníky stredných škôl a gymnázií a starší.

Príprava obsahuje týždenné stretnutia s animátormi, povinnú duchovnú obnovu, záverečný pohovor + účasť na štvrtkových svätých omšiach pre birmovancov o 18:00 hod.

  • birmovný rodič má spĺňať podmienky, ktoré sú platné pre krstných rodičov
  • Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov
  • Je potrebné doniesť krstný list birmovného rodiča.

Termín birmovky bude oznámený hneď potom, ako dostaneme potvrdenie dátumu z Arcibiskupského úradu (koniec januára 2021).

Pre rok 2021 je termín sviatosti birmovania dňa 29.4.2021 o 11:00 hod.

Táto sviatosť sa udeľuje vo Východných cirkvách spolu s krstom.
V západom obrade kresťan túto sviatosť prijíma v čase zrelého používania rozumu ako vstupnú sviatosť svojej dospelosti.

Pred udelením tejto sviatosti je potrebná dlhodobá a primeraná katechéza. Zameriava sa hlavne na pochopenie poslania kresťana vo svete, aby sa stal soľou zeme a svetlom pre dnešný svet.

Birmovanie kresťana bližšie spája s Cirkvou a obohacuje ho zvláštnou silou Ducha Svätého. Takto vyzbrojený si ľahšie ubráni vieru slovom či skutkom.

Sviatosťou teda dostáva dary Ducha Svätého, ktorými sa obohacuje silou a užšie sa spája s Cirkvou pre jej šírenie a obranu. Tak ako pri krste, aj tu má na pomoci birmovného rodiča, ktorý mu v jeho dospelosti má byť príkladom viery i mravov.

V nebezpečenstve smrti je možné túto sviatosť udeliť aj deťom bez predchádzajúcej katechizácie.

Je potrebné pripomenúť, že veriaci majú napomáhať pobirmovaným v ich uplatnení sa v živote spoločenstva. Je potrebné sviatosť prijať v posväcujúcej milosti.

Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, ale túto moc majú všetci kňazi.

Obrad birmovania sa skladá z vyznania viery, vkladania rúk biskupa a pomazaním olejom.

Prijať birmovanie tak ako krst je možné len raz (vtláča nezmazateľný znak.)