Loading...

Aktualizované  29.11.2021 -8:00

LOCKDOWN

USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    29.11. – 5.12.2021

 • Farský kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu v týchto časoch:
               Pondelok až piatok        =   8:00 – 17:00
               Sobota                       =   9:00 – 17:00
               Nedeľa                        = 11:30 – 17:00

  Pri vstupe do kostola je zabezpečený prostriedok na dezinfekciu rúk a vstup do kostola je povolený len s respirátorom a iba pre tých, ktorí nemajú známky respiračného ochorenia.
 • Od 1. adventnej nedele počas celého adventu môžete prispieť na zbierku na charitu do pokladnice za zadnými lavicami. Okrem toho, môžete milodar poslať aj priamo na účet charity, ktorý je uvedený na nástenke pred kostolom. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať! 
 • Sv. spoveď a sv. prijímanie budeme vysluhovať iba na časenky. Môžete si ich vyzdvihnúť v kostole pod chórom od pondelka do piatku 16:00 – 17:00 hod. a v nedeľu od 14:00 – 16:00 hod. V tomto čase si môžete zakúpiť aj oblátky na štedrovečerný stôl za 1 €.  
 • Na prvý piatok bude vo farskom kostole Eucharistická adorácia od 8:00 do 13:00 hod.
 • Starých a chorých teraz na prvý piatok navštevovať nebudeme! Podľa možnosti im ponúkneme sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami, a to v piatok, 17.2021 od 8:00 hodiny. Chorých môžete nahlásiť na mobilné číslo kancelárie: 0948 60 94 94, alebo na emailovú adresu: he.mesto@abuke.sk. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo. V nutných prípadoch potreby zaopatrenia, volajte na zaopatrovací mobil, zvlášť vtedy ak viete, že budete hospitalizovaní.
 • Kňazi pri spoločnej sv. omši vždy odslúžia všetky úmysly, ktoré sú na daný deň zapísané.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.